• 01
  01

  PEDALS

  Islendik welosipediň möhüm bölegi bolan pedallar. Dükanymyzda her dürli pedal tapyp bilersiňiz.Elmydama siziň üçin biri bar!

 • 02
  02

  GRIPS

  Dükanymyz, welosipediňiz üçin ähli görnüşleriň we görnüşleriň iň gowy görnüşini hödürlemäge taýyn

 • 03
  03

  KICKSTANDS

  Dükanymyzda welosipediňiz üçin köp sanly stikanlary öwrenip bilersiňiz

 • 04
  04

  BASKETLER

  Tigiriňiz üçin ygtybarly we çydamly sebet gerekmi?Dükanymyz sizi kanagatlandyrar! We hemmämiz size kömek etmäge taýýar!

index_advantage_bn

Täze önümler

 • 17 ýyl tejribe

 • Esasy müşderilerimiz Europeewropanyň we Günorta-Gündogar Aziýanyň 19 ýurdunda ýerleşýär

 • 100% hil kepilligi

 • 24 sagatlyk dostlukly hyzmat

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Hil kepilligi

  Hil kepilligi

  100% köpçülikleýin önümçiligiň garramagy synagy, 100% material barlagy we 100% funksiýa synagy.

 • Tejribe

  Tejribe

  Welosipedleri we welosiped böleklerini dünýä eksport etmekde 17 ýyllyk tejribämiz bilen dünýä bazaryny gaty gowy bilýäris!

 • Açyk nokatlar

  Açyk nokatlar

  Önümlerde-de, gaplamakda-da müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin öz hünärmen dizaýnerlerimiz bar!

 • Üstünlik

  Üstünlik

  şol bir wagtyň özünde gowy hilli we gaty bäsdeşlik bahasy bilen üpjün edip bileris!

 • artykmaçlygyartykmaçlygy

  artykmaçlygy

  Şol bir wagtyň özünde gowy hilli we gaty bäsdeşlik bahasy bilen üpjün edip bileris!

 • HünärHünär

  Hünär

  Mundan başga-da, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin öz hünärmen dizaýnerlerimiz bar.

 • sergisergi

  sergi

  Biziň kompaniýamyz her ýyl diýen ýaly dünýäniň uly welosiped sergilerine gatnaşýar!

Biziň blogymyz

 • 微 信 图片 _20230620141540

  Welosiped böleklerine hyzmat etmek boýunça maslahatlar

  1. Welosiped pedallaryny bejermek boýunça maslahatlar ýalňyş hereket edýär a Tigir süreniňizde, esasy sebäbem, erkin zolakdaky jak çeşmesiniň şowsuz bolmagy, könelmegi ýa-da döwülmegi.Spring Erkin pru .ini kerosin bilen arassalaň, pru springina çeşmesiniň ýapylmazlygy ýa-da düzedilmegi ýa-da çalşylmagy ...

 • 微 信 图片 _20230517160034

  Rahatlyk çalt b Welosiped ýassyklaryny dogry saýlamak

  Tigir sürýänleriň köpüsi üçin amatly welosiped sürmek sizi gowy ýagdaýda saklaýar we tigir sürmegiň iň gowy netijeliligini gazanýar.Tigir sürmekde, oturgyç ýassygy welosiped rahatlygy bilen baglanyşykly möhüm komponentlerden biridir.Onuň giňligi, ýumşak we gaty material, material we ş.m. tigir sürmek tejribäňize täsir eder....

 • 微 信 图片 _20230517155942

  Öňki tormoz ýa-da yzky tormoz bilen tormoz?Howpsuz münmek üçin tormoz ulansaňyz näme etmeli?

  Tigir sürmekde näçe ökde bolsaňyzam, ilki bilen münmegiň howpsuzlygyny özleşdirmeli.Tigir sürmek howpsuzlygyny üpjün etmegiň möhüm usullaryndan biri bolsa-da, tigir sürmegi öwrenmegiň başynda her kimiň düşünmeli we bilmeli bilimidir.Üzük tormozy ýa-da disk tormozy bolsun, gowy ...

 • 微 信 图片 _20230517160233

  Öz awtoulagyňyzy bejeriň.Bu zatlaryň hemmesine göz ýetirdiňizmi?

  Elmydama öz ýürek yi böleklerini satyn alýarys, duýmak üçin derrew welosiped dakarys diýip umyt edýäris we gurup we düzedip başlarlar diýip umyt edýäris, ýöne welosipediň zaýalanyp bilmejekdiginden gaty gorkýarys, elmydama başlamakdan çekinýäris.Bu gün redaktor size welosiped pr düzedişlerini düzedip, öz abatlaýyş işleriniň käbirini düşündirer ...

 • 微 信 图片 _202301091521442

  Welosiped bölekleri poslansa näme etmeli

  Welosiped diýseň ýönekeý mehaniki enjamdyr.Tigir sürýänleriň köpüsi diňe bir ýa-da iki ugra ünsi jemleýärler.Bejeriş barada aýdylanda, olar diňe welosipedlerini arassalap ýa-da ýaglap bilerler, ýa-da dişli we tormozlarynyň kadaly işlemegini üpjün edip bilerler, ýöne beýleki köp sanly tehniki işler ýatdan çykarylýar.Indiki, t ...