• 01
  01

  PEDALS

  Islendik welosipediň möhüm bölegi bolan pedallar. Dükanymyzda her dürli pedal tapyp bilersiňiz.Elmydama siziň üçin bir zat bar!

 • 02
  02

  GRIPS

  Dükanymyz, welosipediňiz üçin ähli görnüşleriň we görnüşleriň iň gowy görnüşini hödürlemäge taýyn

 • 03
  03

  KICKSTANDS

  Dükanymyzda welosipediňiz üçin köp sanly kikstendleri öwrenip bilersiňiz

 • 04
  04

  BASKETLER

  Tigiriňiz üçin ygtybarly we çydamly sebet gerekmi?Dükanymyz sizi kanagatlandyrar! Hemmämiz size kömek etmäge taýyn!

index_advantage_bn

Täze önümler

 • 17 ýyl iş tejribesi

 • Esasy müşderilerimiz Europeewropanyň we Günorta-Gündogar Aziýanyň 19 ýurdunda ýerleşýär

 • 100% hil kepilligi

 • 24 sagatlyk dostlukly hyzmat

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Quality assurance

  Hil kepilligi

  100% köpçülikleýin önümçiligiň garramagy synagy, 100% material barlagy we 100% funksiýa synagy.

 • Experience

  Tejribe

  Welosipedleri we welosiped böleklerini dünýä eksport etmekde 17 ýyllyk tejribämiz bilen dünýä bazaryny gowy bilýäris!

 • Bright points

  Açyk nokatlar

  Önümlerde-de, gaplamakda-da müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin öz hünärmen dizaýnerlerimiz bar!

 • Advantage

  Üstünlik

  şol bir wagtyň özünde gowy hilli we gaty bäsdeşlik bahasy bilen üpjün edip bileris!

 • advantageadvantage

  artykmaçlygydyr

  Şol bir wagtyň özünde gowy hilli we gaty bäsdeşlik bahasy bilen üpjün edip bileris!

 • SpecialtySpecialty

  Hünär

  Mundan başga-da, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin öz hünärmen dizaýnerlerimiz bar.

 • exhibitionexhibition

  sergi

  Kompaniýamyz her ýyl diýen ýaly dünýäniň uly welosiped sergilerine gatnaşýar!

Biziň blogymyz

 • Tips for Protecting Folding Bicycles

  Eplenýän welosipedleri goramak boýunça maslahatlar

  (1) Eplenýän welosipedleriň elektroplatasiýa gatlagyny nädip goramaly?Eplenýän welosipeddäki elektroplatasiýa gatlagy, adatça, bukulýan welosipediň gözelligini ýokarlandyrman, eýsem hyzmat möhletini hem uzaldýar we adaty wagtlarda goralmaly hrom örtükdir.Frequygy-ýygydan süpüriň ....

 • What are the basic knowledge of bicycles

  Welosipedleriň esasy bilimleri näme

  Tigir sürmek fitnesi häzirki howa üçin amatly sport görnüşidir.Tigir sürmegiň peýdalary diňe bir bedeni güýçlendirmek bilen çäklenmän, horlanmak we kardiopulmoner işini güýçlendirip biler.Täze başlanlar üçin has gowy maşk etmek üçin tigir sürmegiň esasy nokatlaryny özleşdirmeli.B münmek isleseňiz ...

 • 3-22

  Dagda welosiped sürmek kaskalaryny bilmek

  Dagda welosiped sürýän kaskalary bilmek Tigir sürmek kaskasy: Kellä geýilýän uly kömelek.Näzik kelläni gorap biljekdigi sebäpli, welosiped sürýänler üçin hökmany enjam.Çaknyşyklara garşy, şahalaryň we ýapraklaryň urmagynyň öňüni almak, daşyň uçmagynyň öňüni almak üçin peýdalydyr ...