Öňki tormoz ýa-da yzky tormoz bilen tormoz?Howpsuz münmek üçin tormoz ulansaňyz näme etmeli?

Tigir sürmekde näçe ökde bolsaňyzam, ilki bilen münmegiň howpsuzlygyny özleşdirmeli.Tigir sürmek howpsuzlygyny üpjün etmegiň möhüm usullaryndan biri bolsa-da, tigir sürmegi öwrenmegiň başynda her kimiň düşünmeli we bilmeli bilimidir.Üzük tormozy ýa-da disk tormozy bolsun, welosipediň welosipediň öň we yz tigirlerini dolandyrmak üçin ulanylýan öň we arka iki tormoz bilen gelýändigi hemmelere mälimdir.Theseöne bu tigirleri tormoz goýmak üçin ulanarsyňyzmy?Tigir sürmegimizi howpsuz saklamak üçin tormozlary nädip ulanarys?

图片 2

Tormozdan öň we soň şol bir wagtyň özünde

Tormozdan öň we soň şol bir wagtyň özünde ulanyň, sebäbi täze başlanlaryň tigir sürmek ussatlygy ýok, şol bir wagtyň özünde tormoz usulyny ulanmak gysga aralykda welosipedleri duruzmagyň iň gowy usulydyr, ýöne tormozy ulananyňyzda, ulagyň “guýrugy” hadysasyny öndürmek aňsat, sebäbi öň tigiriň tizlenme güýji yzky tigirden has uludyr, eger yzky tigir gapdaldan aýlansa, öň tormoz yzky tekerine eltýär, yzky tigir süýşenden soň köplenç gyrada bolýar deňagramlylygy dikeltmek üçin öň süýşmek däl-de, doly boşadylandan ýa-da tormozdan soň tormoz güýjüni derrew azaltmaly.

Diňe öň tormozlary ulanyň

Köp adamda şeýle sorag ýüze çykar, diňe öň tormoz bilen öňe süýşmezmi?Öň tormoz güýjüni sazlamagy öwrenmediklere näme bolýar.Aslynda munuň sebäbi, öň tormozyň güýjüne düşünmedi we öňe gitmegi dowam etdirmek üçin inertiýa güýjüne garşy durmak üçin goluň güýjüni ulanmady, duýdansyz peseliş güýji gaty güýçli, awtoulag saklandy, ýöne adamlar köplenç öňe gitmegi dowam etdirýärler we ahyrsoňy “tersine” düşüp, çapyksuwar boldular.

Diňe yzky tormozy ulanyň

Diňe yzky tormozda münmek, esasanam çalt awtoulag sürmegi halaýanlar üçin howpsuz däl.Käbir aýratyn ýagdaýlarda yzky tormoz şu wagt ulanylsa, yzky tigir ýerden çykmajak ýaly görünýär, aslynda yzky tormoz düýbünden netijesiz.Diňe yzky tormozy ulanmagyň tormoz aralygy, diňe öň tormozy ulanmagyň tormoz aralygyndan has uzyn bolar we howpsuzlyk faktory ep-esli azaldar.

Netijeli tormoz

Tigirleri iň gysga aralykda netijeli duruzmak isleýärsiňiz, aslynda iň oňat usul, tormozy ýerden ýüzüp barýan yzky tigirine çekmek, bedeni berk tutmak, bedeniň öňe egilmezligi, bedeniň öňe gitmegi we uzakda bolmagydyr. Mümkin boldugyça eşek has köp zady edip biler we bedeniň agyrlyk merkezine gözegçilik edip biler, näderejede pes bolup biler, çäklere ýeter.Bu tormoz tertibi dürli tormoz şertlerine degişlidir.

Bedende we awtoulagda münmek öňe hereket edýän tizligi we agyrlyk güýjüniň tizlenmegi aşak güýji, şol bir wagtyň özünde öňe güýç emele getirýändigi sebäpli, tormozyň güýji tekerler we ýeriň sürtülmesi bolup, gowy bolmak isleseňiz tormoz effekti, welosipeddäki basyş näçe köp bolsa, sürtülme şonça-da ýokarydyr.Şonuň üçin öň tigir iň ýokary sürtülmäni üpjün eder we beden yza we aşak has uly basyş üpjün eder.Şonuň üçin teoretiki taýdan welosipediň öň tormozlaryna laýyk gözegçilik iň ýokary tormoz täsirini üpjün eder.

Dürli gurşawda tormoz

Gury we tekiz ýol: gury ýolda ulagyň süýşmegi we bökmegi aňsat däl, esasy tormoz, ulagy dolandyrmak üçin kömekçi hökmünde yzky tormoz, tejribeli awtoulag dostlary hatda yzky tormozy hem ulanyp bilmeýärler.Çygly ýol: süýşýän ýolda, süýnmek meselesi ýüze çykmak aňsat.Yzky tigir süýşse, bedeni sazlamak we deňagramlylygy dikeltmek aňsat bolar.Öňki tigir süýşse, bedene deňagramlylygy dolandyrmak kyn.Ulagy dolandyrmak we saklamak üçin ulagy dolandyrmak üçin yzky tormozy derrew ulanmaly.Roadoluň ýumşak görnüşi: ýagdaý süýşýän ýoluň ýüzüne meňzeş, tekeriň süýşmeginiň ähtimallygy ýokarlandy, maşyny duruzmak üçin yzky tormozy ulanmaly, ýöne öň tigiriň skid meselesiniň öňüni almak üçin bu öň tormozdyr.

Düwürtikli ýol: Düwürtikli ýolda münüp, tigirler, öň tormoz ulanylmaýan ýerden böküp biler.Öňki tigir ýerden gaçanda öň tormoz ulanylsa, öň tigir gulplanýar we gulplanan öň tigir ýerleri erbet zat bolar.Öňki teker ýaryldy: öň tigir birden ýarylsa, öň tormozy ulanmaň, bu ýagdaýda öň tormoz bolsa, teker polat halkadan çykyp biler we soňra awtoulagyň agdarylmagyna sebäp bolup biler, seresap bolmaly.

Öň tormozyň näsazlygy: tormoz çyzygynyň döwülmegi ýa-da tormoz derisiniň zeperlenmegi ýa-da aşa könelmegi tormoz roluny oýnap bilmedi, öň tormozyň näsazlygy, münmegi bes etmek üçin yzky tormozy ulanmalydyrys.Teoriýa we iş ýüzünde öň tormozy ulanmak iň täsirli usul bolar.Öňdäki tormozlamak ukybyny özleşdirmek isleseňiz, yzky tigiriň ýüzýän kritiki nokadyny özleşdirmegi we ulagyň ýykylmagyna gözegçilik etmegi dowam etdirseňiz, ýuwaş-ýuwaşdan hakyky tigir sürüp bilersiňiz.


Iş wagty: 18-2023-nji maý