Kompaniýanyň tertibi

Şençzhenen Ruito Imp.& Exp.Co., Ltd. her dürli dag tigirlerini, şäher tigirlerini, bukulýan tigirleri, welosiped böleklerini we esbaplaryny öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşendir.Ruito ştab-kwartirasy Hytaýyň Şençzhenen şäherinde we aragatnaşyk bölümleri Týanjinin we Şanhaýda ýerleşýär.Global müşderilere dizaýndan başlap eltişe çenli bir bitewi çözgüt hödürläp bileris.Döredileli bäri kompaniýamyz ýokary hilli önümlere we hyzmatlara bil baglaýar we kem-kemden Europeewropada, Günorta Amerikada, Günorta Aziýada, Merkezi Aziýada, Eastakyn Gündogarda we başgalarda abraýly satyjy bolup ösýär.Tigir söwdasynda 17 ýyllyk tejribe bilen, hünärmenlerimiziň we tehnologiýalarymyzyň bazary giňeltmäge nähili kömek etjekdigini bilýändigine çuňňur ynanýarys.Highokary hilli welosipedleri we welosiped böleklerini yzygiderli üpjün ederis.Mundan başga-da, müşderilerimize iň oňat önümleri we hyzmatlary hödürlemek üçin hyzmatymyzy we dolandyryşymyzy hemişe kämilleşdireris.Mundan başga-da, häzirki we geljekki müşderilerimiz üçin elmydama iň gymmatlyklary dörederis.

Üstünliklerimiz

1.17 ýyldan gowrak bu ugurda ýöriteleşýäris, tejribämiz doly we güýçli tehniki bilimimiz, ösen tehnika we enjamlarymyz, standart dolandyryş ulgamymyz we satuwdan soň ajaýyp hyzmatymyz bar!

2.Şol bir wagtyň özünde gowy hilli we gaty bäsdeşlik bahasy bilen üpjün edip bileris!

3.Mundan başga-da, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin öz hünärmen dizaýnerlerimiz bar.

4. Biziň kompaniýamyz her ýyl diýen ýaly dünýäniň uly welosiped sergilerine gatnaşýar!

Dünýä bazaryny gowy biliň!

Sergi suratlary

Müşderiler bilen gepleşikleriň suratlary

Korporatiw medeniýet we görüş

“Ruito” kompaniýamyz döredileli bäri, kompaniýamyz ilki bilen müşderiniň iş pelsepesine eýerýär we öňe gidýär."Ilki bilen hil, ilki müşderi" ýörelgesine eýeriň, adamyň geljege bolan yhlasyny welosiped dizaýn dizaýnyna goşuň we durmuşa bolan söýgüsini her jikme-jik görkeziň;tebigat bilen adamlaryň arasyndaky aragatnaşygy saklaň we mümkinçiliklerden doly täze döwürde ylym we tehnologiýa, moda we gumanizm temasy bilen adamlaryň has gowy durmuşy üçin has ajaýyp önümleri döretmäge çalyşyň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1.Hil kepilligi: 100% köpçülikleýin önümçiligiň garramagy synagy, 100% material barlagy we 100% funksiýa synagy.

2.Tejribe: Welosipedleri we welosiped böleklerini dünýä eksport etmekde 17 ýyllyk tejribämiz bilen dünýä bazaryny gowy bilýäris!

3.Üstünlik: şol bir wagtyň özünde gowy hilli we gaty bäsdeşlik bahasy bilen üpjün edip bileris!

4.Ajaýyp nokatlar: Önümlerde-de, gaplamakda-da müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin öz hünärmen dizaýnerlerimiz bar!

5.Kompaniýanyň güýji: Bizde güýçli tehniki bilim, ösen tehnika we enjamlar bar,standart dolandyryş ulgamy we satuwdan soň ajaýyp hyzmat!

6.Şahadatnama: CE, EN, ROHS, ISO 9001 şahadatnamasy we ş.m.c.