buzly dagda typmak Tigirli welosiped sürmek Baş howpsuzlyk kaskasy

Gysga düşündiriş:

Kaskany geýen adam kelläniň birneme haýal urulmagyny saklap biler we kaskasyz adam kellä ýere degse, beýniniň ödeminiň ganamagyna sebäp bolýar we kaskada toplanan toplar täsir güýjüni siňdirip biler, Saklan bu betbagt wakalar.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kaska geýmegiň roly:
Tigirli kaska geýmegiň sebäbi kelläňizi goramak we şikesleri azaltmak üçin ýönekeý we möhümdir.

Kaskany geýen adam kelläniň birneme haýal urulmagyny saklap biler we kaskasyz adam kellä ýere degse, beýniniň ödeminiň ganamagyna sebäp bolýar we kaskada toplanan toplar täsir güýjüni siňdirip biler, Saklan bu betbagt wakalar.

Welosipedde kaska geýmek, kelle şikesleriniň 85% -iniň öňüni alyp biler we şikesleriň we heläkçilikleriň derejesini ep-esli azaldar.Halfarym kaska münýän kaskalar ýol aýratynlygyna (gyrasy bolmazdan), ýol we dag goşa ulanylyşyna (aýrylyp bilinýän gyrasy bilen) we ş.m. bölünýär, beýsbol ýa-da rolikli typmak üçin ulanylýan kaskalary ulanyň.Doly ýüzli münýän kaskalar motosikl kaskalaryna meňzeýär we köplenç aşak düşmek ýa-da welosiped höwesjeňleri tarapyndan ulanylýar.

Tigir sürmek kaskalary, adatça, 7 bölekden ybarat:

Şlýapa gabygy: kaskanyň daşky gaty gabygy.Tötänleýin çaknyşyk ýüze çykan halatynda, gapagyň gabygy kelläni goramak üçin goragyň birinji hatarydyr we täsir güýjüni dargatmak üçin ulanylýar.

Gapak korpusy: kaskanyň içindäki köpük içki gatlak.Kelläni goramak üçin goragyň ikinji setiri.Esasan heläkçilikdäki täsir güýjüni siňdirmek we heläkçiligiň şikesini azaltmak üçin ulanylýar.

Bag we eňek (howpsuzlyk eşigi): kaskanyň ýagdaýyny düzeltmek üçin ulanylýar.Gaýyşlar iki tarapdaky gulaklaryň aşagyna, çelekler bokurdakda berkidilýär.Bellik: Çelek berkidilenden soň, bedre bilen bokurdagyň arasynda 1-2 barmak bolmaly.Gaty berk ýa-da gaty gowşak bolmaň.

Şlýapa gyrasy: Şlýapa gyrasy kesgitli görnüşe we sazlanylýan görnüşe bölünýär.Umumy ýol tigir sürmek kaskalarynyň gyrasy ýok.Gyranyň wezipesi, daşary ýurtly zatlaryň çapyksuwaryň gözüne uçmagynyň öňüni almak we şol bir wagtyň özünde belli bir kölege effekti.

Howa deşikleri: Howanyň deşikleri kellä uzak aralyga müneniňizde saçyňyzy gury saklap bilýän ýylylygyň ýaýramagyna we şemalladylmagyna kömek edýär.Howa deşikleri näçe köp bolsa, çapyksuwar şonça-da gowy duýar, ýöne howpsuzlyk faktory şonça pes bolar.Umuman, dogry mukdarda deşikli kaska saýlamak has gowudyr.Düwmeler: Berkidiji sazlamak üçin münýän kaskanyň arka tarapynda düwmeler bar.Atlylar kaskanyň ululygyny kellesiniň ululygyna görä sazlap bilerler.

Padding: Tigir sürmek wagtynda bedenden der we sähelçe titremäni siňdirip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň