typmak hapa dag Tigir welosiped tigir sürmek Baş howpsuzlyk kaskasy

Gysga düşündiriş:

Kaskany geýen adam kelläniň haýal urulmagyny duruzyp biler, eger kaskasyz adam kelläni ýere ursa, beýniniň ödeminiň ganamagyna sebäp bolýar we kaskada toplanan toplar täsir güýjüni siňdirip biler, Saklan bu betbagt wakalar.

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Kaska geýmegiň roly:
Tigir tuwulgasyny geýmegiň sebäbi, kelläňizi goramak we şikesleri azaltmak üçin ýönekeý we möhümdir.

Kaskany geýen adam kelläniň haýal urulmagyny duruzyp biler, eger kaskasyz adam kelläni ýere ursa, beýniniň ödeminiň ganamagyna sebäp bolýar we kaskada toplanan toplar täsir güýjüni siňdirip biler, Saklan bu betbagt wakalar.

Welosipedde kaska geýmek, kelle şikesleriniň 85% -iniň öňüni alyp biler we şikes we heläkçilik derejesini ep-esli azaldar.Halfarym kaska münýän kaskalar ýol aýratynlygyna (gyrasy bolmazdan), ýol we dag goşa ulanylyşyna (aýrylyp bilinýän gyrasy bilen) we ş.m. bölünýär, beýsbol ýa-da rolikde typmak üçin ulanylýan kaskalary ulanyň.Doly ýüzli münmek kaskalary motosikl kaskalaryna meňzeýär we köplenç aşak düşmek ýa-da welosiped höwesjeňleri tarapyndan ulanylýar.

Tigir kaskalary, adatça, 7 bölekden ybarat:

Şlýapa gabygy: kaskanyň daşky gaty gabygy.Tötänleýin çaknyşyk ýüze çykan ýagdaýynda, gapagyň gabygy kelläni goramak üçin ilkinji gorag çyzygy bolup, täsir güýjüni dargatmak üçin ulanylýar.

Gapak göwresi: kaskanyň içindäki köpük içki gatlak.Kelläni goramak üçin ikinji gorag ugry.Esasan heläkçilikdäki täsir güýjüni siňdirmek we heläkçiligiň şikesini azaltmak üçin ulanylýar.

Bag we eňek (howpsuzlyk eşigi): kaskanyň ýagdaýyny düzeltmek üçin ulanylýar.Gaýyşlar iki tarapdaky gulaklaryň aşagyna, çelekler bokurdakda berkidilýär.Bellik: Çelek berkidilenden soň, çelek bilen bokurdagyň arasynda 1-2 barmak boşluk bolmaly.Gaty berk ýa-da gaty gowşak bolmaň.

Şlýapa gyrasy: Şlýapa gyrasy kesgitli görnüşe we sazlanylýan görnüşe bölünýär.Roadolda welosiped sürýän kaskalaryň gyrasy ýok.Gyranyň wezipesi, daşary ýurtly zatlaryň çapyksuwaryň gözüne uçmagynyň öňüni almak we şol bir wagtyň özünde belli bir kölege täsirine eýe.

Howa deşikleri: Howanyň deşikleri kellä uzak aralyga müneniňizde saçyňyzy gury saklap bilýän ýylylygyň ýaýramagyna we şemalladylmagyna kömek edýär.Howa deşikleri näçe köp bolsa, çapyksuwar şonça sowuk duýar, ýöne degişlilikde howpsuzlyk faktory şonça pes bolar.Umuman, zerur mukdarda deşikli kaska saýlamak has gowudyr.Düwürtikler: Berkligi sazlamak üçin münýän kaskanyň arka tarapynda düwmeler bar.Atlylar kaskanyň ululygyny kellesiniň ululygyna görä sazlap bilerler.

Padding: Tigir sürmek wagtynda bedenden der we sähelçe titremäni siňdirip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary