Helmets welosipedli ulular welosiped kaskasy

Gysga düşündiriş:

Çaknyşyklara garşy, şahalaryň we ýapraklaryň urmagynyň öňüni almak, uçýan daşlaryň urmagynyň öňüni almak, ýagyş suwlaryny sowmak, şemallatmak we çaltlaşdyrmak üçin peýdalydyr.Gyrasy bolan kaska gün şöhlesinden goraýar we kaskadaky şöhlelendiriji nyşan gijelerine müneniňizde tötänleýin çaknyşmagyň öňüni alyp biler.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ady: HELMET

MODEL: H-203

SÖPGI: SÖCGI HELMETI

TERJIME EDIP BOLANOK

MATERIAL: EPS + ABS

Kärhanalar: 14 sany jaý

Agramy: 351G HAKYNDA

SIZE: M (54-58CM) / L (58-63CM)

Dag hakda bilimwelosiped sürmek kaskalary

Tigir sürmek kaskasy: Kellä geýilýän uly kömelek.Näzik kelläni gorap biljekdigi sebäpli, welosiped sürýänler üçin hökmany enjam.

Çaknyşyklara garşy, şahalaryň we ýapraklaryň urmagynyň öňüni almak, uçýan daşlaryň urmagynyň öňüni almak, ýagyş suwlaryny sowmak, şemallatmak we çaltlaşdyrmak üçin peýdalydyr.Gyrasy bolan kaska gün şöhlesinden goraýar we kaskadaky şöhlelendiriji nyşan gijelerine müneniňizde tötänleýin çaknyşmagyň öňüni alyp biler.

Kaskanyň hiline baha bermegiň ölçegleri: gurluşy, agramy, asty, rahatlygy geýmek, dem almak we ýele garşylygy:

Dokma kaskalary köplenç köpükden ýasalýar (adaty ýa-da ýokary dykyzlyk - ikisiniň arasyndaky tapawut, olaryň çaknyşmagyna garşy täsiri) we gabygyň tekiz ýüzüne eýe;

Kelläniň agramy gaty agyr bolmaly däldir, şonuň üçin welosiped kaskasy garyndy materiallaryny ulanmaýar;

Içki örtük, kaskanyň içiniň kellä degýän bölegi.Adaty wagtlarda geýim rahatlygyny gowulaşdyryp, kellä urlanda ýassyk effektini döredip biler.Gowy ýasalan kaskanyň has uly içki çyzgysy, has oňat gurluşy we kaskanyň içki bölegi bilen has berk baglanyşygy bar;

Rahatlyk geýmek, esasan, agramyň, asmanyň, daňmagyň we kelläniň daşyndaky laýyklygyň şahsy duýgusy bilen baglanyşyklydyr.Amatly kaska geýmek, çapyksuwaryň kellesine we boýnuna edilýän basyşy ep-esli azaldyp, çapyksuwaryň täsirini hasam artdyryp biler.gorag täsiri;

Uzak wagtlap dem alyp bilmeýän dem alýan kelläniň kellesine erbet täsir eder we welosipedçini oňaýsyz duýar.Şonuň üçin gowy kaskada has köp deşik bar, ýa-da has uly deşik bar - bularyň hemmesi dem alyş ukybyny gowulandyrmak üçin;

Windeliň garşylygy täsiri kaskasy, adamlaryň saçyny kaska salýar, bu bolsa kelläniň ýel garşylygyny peseldýär.Tizligi ýokarlandyrmak isleýän dostlaryňyz üçin kaskanyň şekiliniň ýele garşylygyndaky täsiri hem ünsi çekmelidir.

At münýän kaskalaryň görnüşleri: Halfarym kaska münýän kaskalar ýol aýratynlygyna (gyrasy bolmazdan), ýol we dag goşa ulanylyşyna (aýrylmaz gyrasy bilen) we ş.m. bölünýär, beýsbolda ýa-da rolikde ulanylýanlara meňzeş kaskalary ulanýan dostlaram bar. konki.Doly ýüzli münýän kaskalar motosikl kaskalaryna meňzeýär we köplenç aşak düşmek ýa-da welosiped höwesjeňleri tarapyndan ulanylýar.

Ony nädip gowy ramka hasaplap bolar

Lighteňillik, berklik we oňat çeýeligi bularyň hemmesi çarçuwada yzarlanýar.Bu maksatlara ýetmek üçin her ramka öndürijisiniň ussatlygyna baglydyr.Mysal üçin, dizaýn edilen çarçuwanyň materialyň güýjüne we aýratynlyklaryna görä düzülendigi ýa-da kebşirleýiş işiniň kämillik ýaşyna ýetendigi.Bularyň hemmesi çarçuwanyň daşky görnüşine, güýjüne we çeýeligine gönüden-göni täsir edýär.Has möhüm zat boýag sepmekdir.Gowy çarçuwa deň derejede sepilýär we 3-4 gatlak boýag bilen sepilýär.Spreý boýagyna baha bermäň, oňat pürküji boýag welosipediň saklanmagyny aňsatlaşdyryp biler we poslamagy aňsatlaşdyrmaz.Gowy pürküji boýagy welosipediň saklanmagyny aňsatlaşdyrýar we poslamaga ýykgyn edýär. Maşyny ýüklemek üçin ýokardaky talaplara laýyk gelmeýän çarçuwany ulansaňyz, göni sürüp bilmeýän ýa-da aňsat öwrüp bilmeýän tigir ýa-da welosiped öndürip bolýar. çalt yza çekilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň