Helmets welosiped ýöriteleşdirilen ulular welosiped kaskasy

Gysga düşündiriş:

Çaknyşyklara garşy, şahalaryň we ýapraklaryň urmagynyň öňüni almak, uçýan daşlaryň urmagynyň öňüni almak, ýagyş suwlaryny sowmak, şemallatmak we çaltlaşdyrmak üçin peýdalydyr.Gyrasy bolan kaska gün şöhlesinden goraýar we kaskadaky şöhlelendiriji nyşan gijelerine müneniňizde tötänleýin çaknyşmagyň öňüni alyp biler.

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ady: HELMET

MODEL: H-203

SÖPGI: GYSGAÇA HELMET

Prosess: Içinde

MATERIAL: EPS + ABS

HYZMATLAR: 14 HOL

Agramy: 351G töweregi

SIZE: M (54-58CM) / L (58-63CM)

Dag hakda bilimwelosiped sürmek kaskalary

Tigir sürmek kaskasy: Kellä geýilýän uly kömelek.Näzik kelläni gorap biljekdigi sebäpli, welosiped sürýänler üçin hökmany enjamdyr.

Çaknyşyklara garşy, şahalaryň we ýapraklaryň urmagynyň öňüni almak, uçýan daşlaryň urmagynyň öňüni almak, ýagyş suwlaryny sowmak, şemallatmak we çaltlaşdyrmak üçin peýdalydyr.Gyrasy bolan kaska gün şöhlesinden goraýar we kaskadaky şöhlelendiriji nyşan gijelerine müneniňizde tötänleýin çaknyşmagyň öňüni alyp biler.

Kaskanyň hiline baha bermegiň ölçegleri: gurluşy, agramy, asty, rahatlygy geýmek, dem alyş we ýele garşylygy:

Dokma kaskalary köplenç köpükden ýasalýar (adaty ýa-da ýokary dykyzlyk - ikisiniň arasyndaky tapawut, olaryň çaknyşmagyna garşy täsiri) we tekiz gabyk ýüzüne eýe;

Kelläniň agramy gaty agyr bolmaly däldir, şonuň üçin welosiped kaskasy garyndy materiallaryny ulanmaýar;

Içki örtük, kaskanyň içiniň kellä degýän bölegi.Adaty wagtlarda eşik rahatlygyny gowulaşdyryp, kellä urlanda ýumşak täsir edip biler.Gowy ýasalan kaskanyň has uly içki örtügi, has oňat gurluşy we kaskanyň iç tarapy bilen has berk baglanyşygy bar;

Rahatlyk geýmek, esasan, agramy, asty, ýüpi we kelläniň daşyndaky laýyklyk duýgusy bilen baglanyşyklydyr.Amatly kaska geýmek çapyksuwaryň kellesine we boýnuna edilýän basyşy ep-esli azaldyp, çapyksuwaryň täsirini hasam artdyryp biler.gorag täsiri;

Uzak wagtlap dem alyp bilmeýän dem alýan kelläniň kellesine erbet täsir eder we welosipedçini oňaýsyz duýar.Şonuň üçin gowy kaskada has köp deşik bar, ýa-da has uly deşik meýdany bar - bularyň hemmesi dem alyş ukybyny gowulandyrmak üçin;

Windele garşylyk effekti kaskasy, adamlaryň saçyny kaska salýar, bu bolsa kelläniň ýel garşylygyny peseldýär.Tizligi ýokarlandyrmak isleýän dostlaryňyz üçin kaskanyň şekiliniň ýele garşylygyndaky täsiri hem üns bermelidir.

At münýän kaskalaryň görnüşleri: Halfarym kaska münýän kaskalar ýol aýratynlygyna (gyrasy bolmazdan), ýol we dag goşa ulanylyşyna (aýrylyp bilinýän gyrasy bilen) we ş.m. bölünýär, beýsbolda ýa-da rolikde ulanylýanlara meňzeş kaskalary ulanýan dostlaram bar. konki.Doly ýüzli münmek kaskalary motosikl kaskalaryna meňzeýär we köplenç aşak düşmek ýa-da welosiped höwesjeňleri tarapyndan ulanylýar.

Ony nädip gowy ramka hasaplap bolar

Lighteňillik, berklik we oňat çeýeligi bularyň hemmesi çarçuwada yzarlanýar.Bu maksatlara ýetmek üçin her ramka öndürijisiniň ussatlygyna baglydyr.Mysal üçin, dizaýn edilen çarçuwanyň materialyň berkligine we aýratynlyklaryna laýyklykda düzülendigi ýa-da kebşirleýiş işiniň kämillik ýaşyna ýetendigi.Bularyň hemmesi çarçuwanyň daşky görnüşine, güýjüne we çeýeligine gönüden-göni täsir edýär.Has möhüm zat boýag sepmekdir.Gowy çarçuwa deň derejede sepilýär we 3-4 gatlak boýag bilen sepilýär.Spreý boýagyna baha bermäň, gowy pürküji boýag welosipedi saklamagy aňsatlaşdyryp biler we poslamagy aňsatlaşdyrmaz.Gowy pürküji boýag welosipedi saklamagy aňsatlaşdyrýar we poslamaga has ýykgyn edýär Eger ulagy ýüklemek üçin ýokardaky talaplara laýyk gelmeýän çarçuwany ulansaňyz, göni sürüp ýa-da aňsat öwrüp bilmeýän tigir ýa-da welosiped öndürip bolýar. çalt yza çekilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary