Kompýuter içindäki MTB Howpsuzlyk welosiped kaskalary howpsuzlyk kaskasy erkekler kaska welosiped

Gysga düşündiriş:

Kompýuter içindäki MTB Howpsuzlyk welosiped kaskalary howpsuzlyk kaskasy erkekler kaska welosiped
1. Galyndylary gaýtadan işlemek we önümçilik tehnologiýasy,
berkligini we berkitmesini gowulandyryň, 16 howa geçirijisi.
2. ABŞ-dan getirilen gaty berk EPS materialy, optimal howpsuzlygy ýokarlandyryň.3. Düzülip bilinýän ulgam, ýokary uýgunlaşma, ajaýyp laýyklyk.
4.Güýçli görünýänler bizi gün, ýagyşdan we tozandan gorap biler,

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Kompýuter içindäki MTB Howpsuzlyk welosiped kaskalary howpsuzlyk kaskasy erkekler kaska welosiped

1. Galyndylary gaýtadan işlemek we önümçilik tehnologiýasy,

berkligini we berkitmesini gowulandyryň, 16 howa geçirijisi.

2. ABŞ-dan getirilen berk anf çydamly EPS materialy, optimal howpsuzlygy ýokarlandyryň.3. Düzülip bilinýän ulgam, ýokary uýgunlaşma, ajaýyp laýyklyk.

4. Aýrylýan görnüşler bizi gün, ýagyşdan we tozandan gorap biler, şondan soň aýrylýar ýa-da dakylýar, degişlilikde ýol welosiped kaskasy dag welosiped kaskasy hökmünde ulanylyp bilner.

5. Ölçegi: M: 55-58CM;L: 58-61CM

6. Agramy: 200-220g

3 (2)

Kaska geýmegiň dürli sebäpleri

1. Kelläm gaty

Stasionar welosipedde oturanyňyzda we ýere ýykylanyňyzda kelläňiz 7 mil / s tizlikde ýere degýär we kelläňizi ýaryp ölýär.

2. Men diňe kirli ýollarda ýa-da otlarda haýal ýöräp barýaryn

Muny näme subut edýär?Birinji düzgünden karz almak üçin, durmakdan haýalmy?

3 (1)

3. Hiç haçan çaga ýaly geýinmezdim

Elbetde ýok, 1970-nji ýyllaryň ortalarynda kaska ilkinji gezek bazara çykanda hiç kim ony satyn almady

4. Men kaska geýemok, ýöne diri we gowy ýaşadym

Bu logika görä, müň adamyň energiýa argumenti, şu gün sanjym etmedigimizi bilse-de çagalaryň diridigi.Şeýlelik bilen, çagalarymyza sanjym etmegi bes etmeli

5. Kaska geýmek manysyz duýulýar

Howpsuzlyk bilen meşgullanýan adamlar, öz kelle şikeslerini duruzyp bilýän ýigrenji adamlar

6. Men ölmerin

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, diňe bir welosiped sebäpli ýüze çykan betbagtçylyklar däl, her gün 2-3 welosiped bilen baglanyşykly ölümli hadysalar bolup biler, ýöne her gün 200-300 beýniniň hemişelik şikeslenmegi bolup biler.Kaska ulanmagyň öňüni alyp bolar diýmek bolar.

Theurt barada aýdylanda bolsa, geçen ýyldan bäri forumda habar berlen betbagtçylyklar wagtal-wagtal bolup geçýär.Şonuň üçin öz durmuşyňyza hormat goýmagyňyzy haýyş edýäris, sebäbi siz diňe bir özüňiz üçin däl, maşgalaňyz her gezek müneniňizde howpsuz gaýdyp gelmegiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýar!!!!!!!!!

7. Meniň dostlarym (ýa-da ene-atalarym) kaska geýmeýärler

Dostuňyz köprüden bökse, şeýlemi?

Etmeli zadyňyz, özüňizden başlamak, töweregiňizdäki dostlaryňyza we ene-atalaryňyza görelde hökmünde ýol görkezmekdir!

8. Kaska gaty agyr

Kaskalaryň köpüsiniň agramy 9-16 unsiýa, bu bolsa diňe funtda we has ýeňil…

Bellik: Arzan kaskalar esasan agyr

3 (3)

9. Kaska geýmek gaty yssy

At münmeýän wagtyňyz kaska geýmek gaty yssy duýulýar.

Kaskanyň howa şemaly we sowadyş ulgamy müneniňizde iň oňat ulanylýar.

Şonuň üçin kaska saýlanyňyzda, onuň dem alşyna üns bermeli!

Yssy howada deriň gözüňize girmezligi üçin kelläňize antipersirant zolak geýiň.

Sowuk möwsüminde içerde ýyly bolmak üçin kapot getiriň

10. Kaska geýmek oňaýsyz

Arzan kaskalar, umuman, oňaýsyz, olaryň hiç biri-de nädip laýyk bolmalydygyny ýa-da kaskanyň has gowy bolmagy üçin kaskanyň dürli böleklerini sazlamagy bilenok.

11. Ululygyna sazlanmaýan kaskalara durup bilemok

Tigir dükanynyň kaskalary belli bir ululykdaky kaskalar we sazlanyp bilner, we kaskaňyzy sazlamaga ýa-da täzeden ulaltmaga kömek etmäge taýýardyr

12. Kaskalar gymmat

Umumy kelle şikesleri, tiz kömek, gyssagly kömek otagy, lukman tölegi we ş.m.

Çynlakaý şikes bolmasa, müňlerçe ýuanyň bahasy bolmaz, bu näçe kaskanyň bahasyna deňdir?

13. Kaskalar erbet

Kaskanyň stili we daşky görnüşi, esasanam kaskasy bilen has gowy görünmegi halaýan çagalar üçin möhümdir

14. Kaska meni kömelek kellesine meňzeýär

Dürli kaskalar bar, käbirleri äýnegi gün we ýagyşdan goramak üçin öň tarapynda plastmassa gapakly.Plastiki visor, kaskany has dar görkezmek, kömelek kellesine meňzeýändigini aýtmak islegini azaldýar.

15. Kaska saçymy bulaşdyrdy

Saç has möhümmi ýa-da durmuş has möhümmi?

Hawa, kellä zeper ýeten ýaly erbet däl, diňe tarak getiriň

16. Kaska sizi nädip goraýar?

Fallykylsaň, kaska sen däl-de döwülýär


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary