Kompýuteriň içindäki MTB Howpsuzlyk welosiped tigirleri, kaskaly erkekler kaskaly welosiped

Gysga düşündiriş:

Kompýuteriň içindäki MTB Howpsuzlyk welosiped tigirleri, kaskaly erkekler kaskaly welosiped
1. Içinde gaýtadan işlemek we öndürmek tehnologiýasy,
berkligini we berkitmesini gowulandyryň, 16 howa şemaly.
2. ABŞ-dan getirilen gaty berk çydamly EPS materialy, optimal howpsuzlygy ýokarlandyryň.
4.Güýçli görünýänler bizi gün, ýagyş we tozandan gorap biler,

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompýuteriň içindäki MTB Howpsuzlyk welosiped tigirleri, kaskaly erkekler kaskaly welosiped

1. Içinde gaýtadan işlemek we öndürmek tehnologiýasy,

berkligini we berkitmesini gowulandyryň, 16 howa şemaly.

2. ABŞ-dan getirilen berk anf çydamly EPS materialy, optimal howpsuzlygy ýokarlandyryň.3. Düzülip bilinýän laýyk ulgam, ýokary uýgunlaşma, ajaýyp laýyklyk.

4. Aýrylýan görnüşler bizi gün, ýagyşdan we tozandan gorap biler, şondan soň aýrylanda ýa-da dakylanda, degişlilikde ýol welosiped kaskasy dag welosiped kaskasy hökmünde ulanylyp bilner.

5. Ölçegi: M: 55-58CM;L: 58-61CM

6. Agramy: 200-220g

3 (2)

Kaska geýmegiň dürli sebäpleri

1. Kelläm gaty

Stasionar welosipedde oturanyňyzda we ýere ýykylanyňyzda kelläňiz 7 mil / s tizlikde ýere degýär we kelläňizi ýaryp ölýär.

2. Men diňe kirli ýollarda ýa-da otlarda haýal ýöräp barýaryn

Muny näme subut edýär?Birinji düzgünden karz almak üçin, durmakdan haýalmy?

3 (1)

3. Men hiç haçan çaga ýaly geýinmezdim

Elbetde ýok, 1970-nji ýyllaryň ortalarynda kaska ilkinji gezek bazara çykanda hiç kim ony satyn almady

4. Men kaska geýemok, ýöne diri we gowy ýaşadym

Bu logika görä, müň adamyň energiýa argumenti, şu gün sanjym etmedigimizi bilse-de çagalaryň diridigi.Şeýlelik bilen, çagalarymyza sanjym etmegi bes etmeli

5. Kaska geýmek manysyz duýulýar

Howpsuzlyk bilen meşgullanýan adamlar, öz kelle şikeslerini duruzyp bilýän ýigrenji adamlar

6. Men ölmerin

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, diňe bir welosiped sebäpli ýüze çykan betbagtçylyklar däl, her gün 2-3 welosiped bilen baglanyşykly ölümli hadysalar bolup biler, ýöne her gün beýniniň hemişelik şikeslenmeginiň 200-300 hadysasy bar.Kaska ulanmagyň öňüni alyp bolar diýmek bolar.

Countryurt barada aýdylanda bolsa, geçen ýyldan bäri forumda habar berilýän betbagtçylyklar wagtal-wagtal bolup geçýär.Şonuň üçin öz durmuşyňyza hormat goýmagyňyzy haýyş edýäris, sebäbi siz diňe bir özüňiz üçin däl, eýsem maşgalaňyz her gezek müneniňizde howpsuz gaýdyp gelmegiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýar!!!!!

7. Dostlarym (ýa-da ene-atalarym) kaska geýmeýärler

Dostuňyz köprüden bökse, şeýlemi?

Etmeli zadyňyz, özüňizden başlamak, töweregiňizdäki dostlaryňyza we ene-atalaryňyza görelde hökmünde ýol görkezmekdir!

8. Kaska gaty agyr

Kaskalaryň köpüsiniň agramy 9-16 unsiýa, diňe funtda we has ýeňil…

Bellik: Arzan kaskalar esasan agyr

3 (3)

9. Kaska geýmek gaty yssy

At münmedik wagtyňyz kaska geýmek gaty yssy duýulýar.

Kaskanyň howa çalşygy we sowadyş ulgamy müneniňizde iň oňat ulanylýar.

Şonuň üçin kaska saýlanyňyzda, onuň dem alşyna üns bermeli!

Yssy howada deriň gözüňize girmezligi üçin kelläňize antipersirant zolak geýiň.

Sowuk möwsüminde içerde ýyly bolmak üçin kapot getiriň

10. Kaska geýmek oňaýsyz

Arzan kaskalar, umuman, oňaýsyzdyr, olaryň hiç biri-de nädip laýyk gelmelidigini ýa-da kaskanyň has gowy bolmagy üçin kaskanyň dürli böleklerini sazlap bilmeýär.

11. Ululygyna sazlanmaýan kaskalarda durup bilemok

Welosiped dükanynyň kaskalary belli bir ululykdaky kaskalar we sazlanyp bilner, we kaskaňyzy sazlamaga ýa-da ölçemäge kömek etmäge taýýardyr.

12. Kaskalar gymmat

Umumy kelle şikesleri, tiz kömek, gyssagly kömek otagy, lukman tölegi we ş.m.

Çynlakaý şikes bolmasa, müňlerçe ýuanyň bahasy bolmaz, bu näçe kaskanyň bahasyna deňdir?

13. Kaskalar erbet

Kaskanyň stili we daşky görnüşi, esasanam kaskasy bilen has gowy görünmegi halaýan çagalar üçin möhümdir

14. Kaska meni kömelek kellesine meňzeýär

Dürli kaskalar bar, käbirleri äýnegi gün we ýagyşdan goramak üçin öň tarapynda plastmassa gapakly.Plastiki visor, kaskany has dar görkezmek, kömelegiň kellesine meňzeýändigini aýtmak islegini azaldýar.

15. Kaska saçymy bulaşdyrdy

Saç has möhümmi ýa-da durmuş has möhümmi?

Hawa, kellä zeper ýeten ýaly erbet däl, diňe tarak getiriň

16. Kaska sizi nädip goraýar?

Fallykylsaň, kaska sen däl-de döwülýär


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň