Bir gezek ulanylmaýan hapalanmaga garşy antiwirus silikon tozan garşy ýüz maskasy

Gysga düşündiriş:

Bir gezek ulanylmaýan suw geçirmeýän hapalanmaga garşy antiwirus silikon, tozan ýüzüne dem alyş maskasy Çagalar üçin gündelik ulanylýar. Gazlardan, yslardan, polenlerden, dumanlardan, tozanlardan, PM, PM2.5, tüsse.Maskalar ýuwulýar we süzgüç çalşylýar.Maskalaryň süzgüçli täsiri bar, sebäbi 3 gat süzgüç bar.Silikon we süzgüçli material, dem almak aňsat.Düzülip bilýän burun köprüsi: Her bir adamyň burun görnüşine görä, maska ​​we burun has sazlaşykly, maska ​​möhürleme täsirini ýokarlandyrmak, äýnegiň dumany sebäpli döreýän dem almazlyk üçin ulularyň we çagalaryň köpüsine laýyk gelýän uzyn we sazlanylýan gulakhalkalar, ululygy sazlap bolýar iň baş görnüşine laýyk gelmek.

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Gysgaça düşündiriş:
Bir gezek ulanylmaýan suw geçirmeýän hapalanmaga garşy antiwirus silikon, tozan ýüzüne dem alyş maskasy Çagalar üçin gündelik ulanylýar. Gazlardan, yslardan, polenlerden, dumanlardan, tozanlardan, PM, PM2.5, tüsse.Maskalar ýuwulýar we süzgüç çalşylýar.Maskalaryň süzgüçli täsiri bar, sebäbi 3 gat süzgüç bar.Silikon we süzgüçli material, dem almak aňsat.Düzülip bilýän burun köprüsi: Her bir adamyň burun görnüşine görä, maska ​​we burun has sazlaşykly, maska ​​möhürleme täsirini ýokarlandyrmak, äýnegiň dumany sebäpli döreýän dem almazlyk üçin ulularyň we çagalaryň köpüsine laýyk gelýän uzyn we sazlanylýan gulakhalkalar, ululygy sazlap bolýar iň baş görnüşine laýyk gelmek.

Gysgaça syn

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Hytaý markasynyň ady: Ruito

Model belgisi: RO-HDX-001 Görnüşi: gaýtadan ulanylýar

Ady: Gaýtadan ulanylýan silikon ýüz maskasynyň reňki: Ulular maskasy 7 reňk, çagalar maskasy 4 reňk

Material: Silikon Açar söz: Masüz maskasy

Usul: Gulak geýmek we sazlap boljak aýratynlyk: Softumşak

Funksiýa: Hapalanmaga we wirusa garşy we tozana garşy artykmaçlygy: gaýtadan ulanyp bolýar

Ulanylyşy: Gündelik durmuş, zawod ussahanasy, mekdep we ş.m.MOQ: 100PCS

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby: 100000PCS / aý

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary: Karton

212

Port: Şençzhenen

Gurşun wagty:

QTY sargyt (PCS)

100-1000

1001-3000

3001-6000

> 6000

Gurşun wagty (günler)

3-5

5-7

10-15

Gepleşik geçirmek

1

Çagalar silikon maskasynyň reňkleri:

  1. Narpyz ýaşyl
  2. Grass Green
  3. Gülgüne
  4. Sary

1 (1)

1 (2)

1 (3)

 

Bir gezek ulanylýan maskany nädip ulanmaly
1. Maska geýmezden ozal elleriňizi we ýüzüňizi ýuwuň.
2. Ilki bilen maskanyň öň we arka tarapyny tapawutlandyryň.Umuman aýdanyňda, garaňky tarapy daşa, ýeňil tarapy bolsa ýüzüne ýakyn.Demir zolakly tarap ýokarda.
3. Galstuk uzadylandan soň, eliňiz bilen maskanyň ortasyny tutuň, soňra burnuň köprüsine ýakyn burun gysgyjyny geýiň, arkanlaryň iki ujuna arkanlary asyň we düzediň.
4. Buruna gabat gelmek üçin içinden demir zolagy basyň.5. Maskanyň gyrmyzy bölegini tekizläň we agzyňyzy, burnuňyzy we eňegiňizi ýapyň.
6. Ahyrynda, maskanyň howa geçirijiligini barlaň, dem almak üçin agzyňyzy we burnuňyzy ýapyň we içinden howa syzýandygyny duýsaňyz, degişli düzedişler giriziň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary