Bir gezek ulanylmaýan hapalanmaga garşy antiwirus silikonynyň tozan garşy ýüz maskasy

Gysga düşündiriş:

Bir gezek ulanyp bolmaýan gaýtadan ulanylýan suw geçirmeýän hapalanmaga garşy antiwirus silikony Çagalar üçin gündelik ulanylyş tozan ýüzüne dem alyş maskasy. Gazlardan, yslardan, polenlerden, dumandan, tozandan goramak, PM, PM2.5, tüsse.Maskalar ýuwulýar we süzgüç çalşylýar.Maskalaryň süzgüçli täsiri bar, sebäbi 3 gat süzgüç bar.Silikon we süzgüçli material, dem almak aňsat.Düzülip bilinýän burun köprüsi: Her bir adamyň burun görnüşine görä, maskany we burny has sazlaşdyrmak, maskanyň möhürleme täsirini ýokarlandyrmak, äýnegiň dumanlaryndan döreýän dem almakdan gaça durmak. Ulularyň we çagalaryň köpüsine laýyk gelýän uzyn we sazlanylýan gulakhalkalar, ululygy sazlap bolýar iň kelle görnüşine laýyk gelmek.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça düşündiriş:
Bir gezek ulanyp bolmaýan gaýtadan ulanylýan suw geçirmeýän hapalanmaga garşy antiwirus silikony Çagalar üçin gündelik ulanylyş tozan ýüzüne dem alyş maskasy. Gazlardan, yslardan, polenlerden, dumandan, tozandan goramak, PM, PM2.5, tüsse.Maskalar ýuwulýar we süzgüç çalşylýar.Maskalaryň süzgüçli täsiri bar, sebäbi 3 gat süzgüç bar.Silikon we süzgüçli material, dem almak aňsat.Düzülip bilinýän burun köprüsi: Her bir adamyň burun görnüşine görä, maskany we burny has sazlaşdyrmak, maskanyň möhürleme täsirini ýokarlandyrmak, äýnegiň dumanlaryndan döreýän dem almakdan gaça durmak. Ulularyň we çagalaryň köpüsine laýyk gelýän uzyn we sazlanylýan gulakhalkalar, ululygy sazlap bolýar iň kelle görnüşine laýyk gelmek.

Gysgaça syn

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Hytaý markasynyň ady: Ruito

Model belgisi: RO-HDX-001 Görnüşi: gaýtadan ulanylýar

Ady: Gaýtadan ulanylýan silikon ýüz maskasynyň reňki: Ulular maskasy 7 reňk, Çagalar maskasy 4 reňk

Material: Silikon açar söz: Masüz maskasy

Stil: Gulak geýmek we sazlamak aýratynlygy: Softumşak

Funksiýa: Hapalanmaga we wirusa garşy we tozana garşy artykmaçlygy: gaýtadan ulanyp bolýar

Ulanylyşy: Gündelik durmuş, zawod ussahanasy, mekdep we ş.m.MOQ: 100PCS

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby: 100000PCS / aý

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary: Karton

212

Port: Şençzhenen

Gurşun wagty:

QTY zakaz ediň (PCS)

100-1000

1001-3000

3001-6000

> 6000

Gurşun wagty (günler)

3-5

5-7

10-15

Gepleşik geçirmek

1

Çagalar silikon maskasynyň reňkleri:

  1. Narpyz ýaşyl
  2. Grass Green
  3. Gülgüne
  4. Sary

1 (1)

1 (2)

1 (3)

 

Bir gezek ulanylýan maskany nädip ulanmaly
1. Maska geýmezden ozal elleriňizi we ýüzüňizi ýuwuň.
2. Ilki bilen maskanyň öň we arka tarapyny tapawutlandyryň.Umuman aýdanyňda, garaňky tarap daşarky, ýeňil tarapy bolsa ýüzüne ýakyn.Demir zolakly gapdal ýokarda.
3. Kellä geýilenden soň, eliňiz bilen maskanyň ortasyny tutuň, soňra burnuň köprüsine ýakyn burun gysgyjyny geýiň, arkanlaryň iki ujundaky arkanlary asyň we düzediň.
4. Buruna gabat gelmek üçin demir zolagy içinden basyň.5. Maskanyň gyrmyzy bölegini tekizläň we agzyňy, burnuňy we eňegiňi ýap.
6. Netijede, maskanyň howa geçirijiligini barlaň, dem almak üçin agzyňyzy we burnuňyzy ýapyň we içinden howa syzýandygyny duýsaňyz, degişli düzedişler giriziň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň