100dB decokary desibel / Düzülip bilinýän welosiped elektrik şahy T-002S

Gysga düşündiriş:

Welosiped belligi 100db Tigir sürmek Elektrik Bike Bell USB IP65 Suw geçirmeýän tozana garşy kiçi welosiped şahy, skuter / welosiped üçin CE tarapyndan tassyklanan
“BICYCLE ELEKTRON BELLS” HORN USB LOUD SESIAdy: welosiped elektrik şahy 2. Reňki: Gara 3. Material: ABS + PC

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Welosiped belligi 100db Tigir sürmek Elektrik Bike Bell USB IP65 Suw geçirmeýän tozana garşy kiçi welosiped şahy, skuter / welosiped üçin CE tarapyndan tassyklanan

1. Ady: welosiped elektrik şahy

2. Reňk: Gara

3. Material: ABS + PC

4. Agramy: 40 gr

5. DB: 120 DB

6. Zarýad beriş girişi: 5V-250 mAh

7. Suw geçirmeýän dereje: IP65

8. Batareýa: 280 mAh litiý zarýad berilýän batareýa

1 (4)

9. Sesler: 4 reesim sessiz sesler, sagat sesleri, duýduryş sesleri10. Zarýad beriş görkezijisi

Ilkinji gezek ulanmazdan ozal, elektrik welosiped jaňyny doly zarýad bermegiňizi haýyş edýäris USB suw geçirmeýän wilkany açyň we zarýad beriş liniýasyny USB portuna salyň.Zarýad gutaransoň, zarýad beriş setirini aýryň we USB wilkasynyň ýapykdygyna göz ýetiriň.

11. Gurmak usuly

Welosiped tutawajynyň ýerini tapyň, tigiriň jaňyny silikon gaýyş bilen tutaň.Dogry aralygy saýlaň, soňra tutawajy dolandyryjyny düzediň.

Dogry mukdarda çişiriň.Içki turbanyň ýeterlik inflýasiýasy sebäpli dörän şinanyň tekerleri diňe bir garşylygy ýokarlandyrman, tigir sürmekligi güýçlendirýär, şinanyň we ýeriň arasyndaky sürtülme meýdanyny ýokarlandyrýar we tekeriň könelmegini çaltlaşdyrýar.Artykmaç inflýasiýa, günüň tekerindäki howanyň giňelmegi bilen birlikde, hyzmat möhletini gysgaldýan teker şnuryny aňsatlyk bilen döwer.Şonuň üçin howanyň mukdary ortaça bolmaly, sowuk howada ýeterlik we tomusda az bolmaly;öň tigirde az howa we yzky tigirde has köp howa.

Artykmaç ýüklemäň.Her tekeriň gyrasy iň ýokary göterijilik ukyby bilen bellenýär.Mysal üçin, adaty tekerleriň iň ýokary ýük göterijiligi 100 kg, agramly tekerleriň iň ýokary ýük göterijiligi 150 kg.Eplenýän welosipediň agramy we awtoulagyň agramy öň we yzky tekerlere bölünýär.Öňki tigir umumy agramyň 1/3 bölegini, yzky tigir bolsa 2/3.Yzky asgyçdaky ýük yzky tekerde diýen ýaly basylýar we artykmaç ýük gaty agyr, bu teker bilen ýeriň arasyndaky sürtülmäni ýokarlandyrýar, esasanam pyýada ýörelgesiniň rezin galyňlygy teker täjinden has inçe bolany üçin (nagyş), agyr ýüküň aşagynda inçe bolmak aňsat.Şinanyň egninde bir bölek peýda boldy we ýaryldy.
(4) Tigir zynjyryny eplemegiň süýşüriş bejergisi usuly:

Welosiped zynjyry uzak wagtlap ulanylsa, süýşýän dişler peýda bolar.[Mountain Bike Special Issue] Welosiped polunyň gündelik hyzmaty we hyzmaty zynjyr deşiginiň bir ujunyň könelmegi bilen ýüze çykýar.Aşakdaky usullar ulanylsa, dişleriň süýşmegi meselesi çözülip bilner.

Zynjyr deşigi dört tarapa sürtülme sezewar bolýandygy sebäpli, bogun açylýança zynjyryň içki halkasy daşarky halka öwrüler we zeper ýeten tarap uly we kiçi dişli bilen göni aragatnaşykda däl, şonuň üçin indi süýşmez.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň