Welosiped böleklerine hyzmat etmek boýunça maslahatlar

1.Welosiped abatlamak üçin maslahatlarpedallarýalňyşlyk goýber

A Welosiped süreniňde esasy sebäbi, f-de jak çeşmesidirreetigir şowsuz bolsa, könelýär ýa-da döwülýärpedallarýalňyşlyk goýber.

F arassalamakreekerosinli tigir, pru springina ýapylmazlygy ýa-da dogry bolmazlygy üçinorjak pru springini çalyşyň.

2.Welosiped tormozynyň näsazlygy üçin maslahatlarişlemek

Icy Tigir tormozysşowsuzlykişlemekgaty howply, esasanam syýahat edeniňizde, oňa aýratyn üns bermeli.

First Ilki bilen elastik tormozyň hozlaryny we nurbatlaryny gowşadyň we tormozy berkidiňanyklaňtormoz aralygyaýakgapçyzygy 3-5 mm.

The Tormoz nurbatlaryny we hozlaryny berkidiň.Çep we sag tormoz aýakgaplary assimetrik bolsa, öň we yz tigirleri oturdyňdogry ýoldaýa-da tegelegiň eksenel süýşmesini aýyryň ýa-da tormoz aýakgaplaryny düzediň.

 

图片 1

3.Birmeňzeş güýç üçin maslahatlarwelosipedtekerleri

The Welosipediň öňdäki tekeri öwrüm sebäpli tekeriň iki gapdalynda gaty geýilýär.

Yzky tigirler has köp basyş astyndadygy sebäpli, tekerleriň öň tarapy has çalt geýilýär.Öň we yzky tekerleri ýylda bir gezek çalyşmak, iki tekeriň takmynan deň derejede geýilmegi üçin öň we yzky tigirleriň çep we sag ugurlaryny üýtgetmek iň gowusydyr.

Maintenance Tigir bejermek üçin welosiped abatlaýyş dükanyna baranyňyzda, ussadan çalşyp bilersiňiz.

4. Tegelek tigirleri bejermek boýunça maslahatlar

B Welosiped tekeri tegelek däl, sebäbi her böleginiň spikerleri deňsizligi gowşadýar.Düzülende, tegelegiň tekiz bölegini ölçemek üçin hek ulanyň

This Bu ýerdäki spikerleri täzeden rahatlaň, giňlerini berkidiň we düzediň

 

  1. Tigir bölekleri üçin tehniki hyzmat

The Tigiriň elektroplirlenen gatlagynda gury mata bilen ýüzýän tozany taşlaň we bitarap ýag çalyň (tikin maşynynyň ýagy ýaly)

Welos Welosiped korpusynyň reňk plyonkasyny ýelek çotgasy bilen tozanlamaly, ýag bilen sürtmeli ýa-da gün şöhlesine sezewar etmeli däl.

Lak bilen örtülen welosipedleriň hemmesini awtoulag mumy bilen ýuwup bolmaz we boýag gaçar.

Welos Welosiped ýagyşdan soň çyglylygy siňdirmek we posuň öňüni almak üçin gury mata ulanyň.

Welos Welosipediň oky, polotensasy, çeňňegi, pedaly we ş.m. elmydama ýag ýa-da çalgy ýagy bilen doldurylmaly, polotno bolsa inçe ýag bilen doldurylmaly.

⑹ Welosipedleri ýylda bir gezek kerosin bilen arassalamaly.CO gazynyň poslamazlygy üçin welosipedleri ýyladyş, aşhana, kömür peçleri we ş.m. goýmaly däldir.


Iş wagty: Awgust-01-2023