Welosiped bölekleri poslansa näme etmeli

Welosiped diýseň ýönekeý mehaniki enjamdyr.Tigir sürýänleriň köpüsi diňe bir ýa-da iki ugra ünsi jemleýärler.Bejeriş barada aýdylanda, olar diňe welosipedlerini arassalap ýa-da ýaglap bilerler, ýa-da dişli we tormozlarynyň kadaly işlemegini üpjün edip bilerler, ýöne beýleki köp sanly tehniki işler ýatdan çykarylýar.Indiki, bu makala pasly welosiped böleklerine nähili çemeleşmelidigini gysgaça tanyşdyrar.

  1. Diş pastasyny aýyrmagyň usuly: posy aýyrmak üçin posly ýeri birnäçe gezek süpürmek üçin diş pastasyna batyrylan gury eşigi ulanyň.Bu usul ýalpak pos üçin amatlydyr.
  2. Mumy aýyrmagyň usuly: posy aýyrmak üçin poslanan ýeri gaýta-gaýta süpürmek üçin, mum bilen batyrylan gury eşigi ulanyň.Bu usul deňeşdirilende pes pos üçin amatlydyr.
  3. Oilag aýyrmagyň usuly: pasly ýere ýagy deň derejede çalyň we posy aýyrmak üçin 30 minutdan soň gury mata bilen süpüriň.Bu usul çuň pos üçin amatlydyr.
  4. Pos aýyrmagyň usuly: pos aýyryjyny posly ýüzüne deň derejede çalyň we posy aýyrmak üçin 10 minutdan soň gury mata bilen birnäçe gezek süpüriň.Bu usul, çuňňur poslama bilen pos üçin amatlydyr.

Iş wagty: Mart-10-2023