Öz awtoulagyňyzy bejeriň.Bu zatlaryň hemmesine göz ýetirdiňizmi?

Biz elmydama özlerini satyn alýarysýürekbölekleri, duýmak üçin derrew welosiped geýmegi umyt ediň we gurup we düzedip başlajakdygyna umyt edýärin, ýöne welosipediň zaýalanmazlygyndan gaty gorkup, başlamakdan elmydama çekinýär.Bu günredaktorsize käbir abatlaýyş, welosiped ätiýaçlyklaryny düzetmek bilen düşündirer, DIY-de arkaýyn bolarsyňyz we kynçylyk çekmersiňiz diýip umyt edýärin…

图片 1

Artykmaç bolmaň

Ilki bilen gaty berk nurbat etmezlikden ägä boluň, aslynda köp nurbat gaty güýç ulanmagyň zerurlygy ýok.Hususan-da, aşa ýeňil uglerod süýümli materiallar we titanium garyndy nurbatlary öňküsinden has seresap bolmaly.

Aslynda, laýyk tork wilkasyny we dogry içki altyburçlygy satyn almagy göz öňünde tutuň.Dürli böleklerdäki belliklere görä dürli tork ulanmaga üns beriň.Buraw sapagynda we aşagynda ýa-da ýagly ýuwujyda, goşa nurbat ýa-da tutawaçly 4 nurbat (haçly berkidiş) ýaly ýörite bolt pozisiýalarynda işlemek üçin dogry berkidiş usulyna laýyklykda ulanylmaly.

Öňki jamy dogry berkidiň

Fallykylsa, stendde görünmek aňsat, jam toparynyň süýşmegi, boş meseleler, ahyrsoňy welosipediň dolandyrylyşyna täsir eder.Käse toparynyň hakykatdanam nähili işleýändigine düşünmelidiris we jam toparyny nädip dogry dolandyrmalydygyny öwrenmelidiris.Hususan-da, dik nurbat boş bolanda, jamyň gapagyny ýapmaň.Sebäbi bu ýyldyz gabyna zeper ýetirip, giňeldilen gülleri giňeldip biler.Çişýän gül ilki bilen wilka göterijisinden aýrylmaly.

Gorag ellikleri geýiň

Nurbat berkidilende, eliňiziň nirededigini öňünden biliň we nurbat birden döwülende haýsy bogunlaryň şikeslenip biljekdigine üns beriň.Mysal üçin, krank we aýak prosesi bilen iş salyşanyňyzda, nurbat has berk bolar we basyş plastinkasyna has ýakyn bolar, zynjyr, öwrüm prosesinde azajyk üns berse, eliňize agyr şikes ýetmegi aňsat bolar.

Bu zeperlerden gaça durmak üçin gorag elliklerini ýa-da ellik geýmegi saýlap bilersiňiz;ugruňyzy üýtgetmäge synanyşyň: özüňize tarap çekseňiz, agramyňyz bilen çykanyňyzdan has ygtybarly, sebäbi ol süýşýär.

Çalt ýykylmagynyň we gowşamagynyň öňüni alyň

Injuryaralanmazlyk üçin her okuň öňünde çalt okuňyzy we gowşamagyňyzy barlaň.Çalt sökülýän çybygyň hozy, ýokarky ölen nokady tigiriň süýşmegine ýol bermezlik üçin sazlamaly we çalt sökülýän hasany berk basyň.Çalt sökmek ulanylanda, hozy bir tarapa öwürmeli, çalt sökmek tutawajyny aýlamagyň usuly nädogry.


Iş wagty: 18-2023-nji maý