Sorag-jogap

Soraglar

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Gümrük resmileşdirmesine degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

A:Hawa,elbetde.We üpjün edip bilerresminamalarşol sanda Sertifikationlary,Insurancetiýaçlandyryş, B / L., Hasap-faktura, gaplama sanawywe beýleki eksport resminamalarysentalap edilýär.

S: Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

ABaşararsyňyzgeçirmekbank hasabymyza töleg.Eger kabul edip bilýän bolsaňyz30%T / T.öňünden goýum, 70% galyndygowşurmazdan ozal minnetdar bolar.

S: ippingük daşama tölegleri nähili?

A:Eltip bermek bahasy baglydyrhaýsy sbagryňmethodileri tutuň.“Express” iň köp zatiň çalt ýol,Şeýle hemtheiň gymmat ýol.Deňiz bilen uly üçin iň oňat çözgütsargyts.Takykummanightükeder barlaňsenhaçanjikme-jikliklerini bilýärisharytlaryňyzyň jemiagramy weumumy göwrümi.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

S: Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

A:Her dürli welosiped, welosiped bölekleri we esbaplary.

S: Harytlaryňyzy eltip bermezden ozal barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, bizde 100% barhiligowşurmazdan ozal synag.

S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

J: Biz öndüriji. Productsöne önümlerimiziň hemmesi görkezilmeýärwweb sahypasy.OEM / ODM hyzmatyny şol bir wagtda edip bileris!

S: ODM önümleri üçin nädip hyzmatdaşlyk edip bileris?

J: Çyzgyny bize iberiňsähli ululygy bilenisleýän,sargytmukdarywe beýleki jikme-jiklikler.Biziň tehniki bölümimiz barlar we berersenjogap berbilenin 7-10iş günleri.

S: Harytlary näçe gün eltip bilersiňiz?

A:Bu baglydyron thesargytzerur mukdar.Az1000HK,if paýymyz bar,köplençwe edip bilertertiplemekgowşurmaksiziň üçinçalt.

Bir konteýner bolsa, adatça zerurhakda35-45 öndürmek üçin günler.

ODM önümleri bolsa ,.gurşun wagtylaýyklykda bolmalydyrto thehakykyýagdaý.