welosiped Suw çüýşesi kafesi S-04

Gysga düşündiriş:

Ady: Suw çüýşesi kafesi

Model: S-04

Material: aýna süýümli neýlon birleşmesi

Amal: Wakuum örtük

Reňk: Gyzyl altyn / goýy çal / gök gara / çal altyn / gara gyzyl / gara mämişi / gara altyn

NW: takmynan 29g

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ady: Suw çüýşesi kafesi

Model: S-04

Material: aýna süýümli neýlon birleşmesi

Amal: Wakuum örtük

Reňk: Gyzyl altyn / goýy çal / gök gara / çal altyn / gara gyzyl / gara mämişi / gara altyn

NW: takmynan 29g

1640141635 (1)

Aýratynlyk:

Ajaýyp we işleýiş dizaýny, ýeňil, ýumşak we çüýşäni berk tutmak güýji bilen öwünýär.

Gözüňi özüne çekýän alaw, çüýşäni has çalt salmaga we aýyrmaga mümkinçilik berýär;gapyrgalary güýçlendirmek berkligi we çüýşäniň tutawajyny gowulandyrýar.

Güýçlendirilen aşaky beşik we çüýşe duralgasy güýji güýçlendirýär.

Korporatiw medeniýet we görüş

“Ruito” kompaniýamyz döredileli bäri, kompaniýamyz ilki bilen müşderiniň iş pelsepesine eýerýär we öňe gidýär."Ilki bilen hil, ilki müşderi" ýörelgesine eýeriň, adamyň geljege bolan yhlasyny welosiped dizaýn dizaýnyna goşuň we durmuşa bolan söýgüsini her jikme-jik görkeziň;tebigat bilen adamlaryň arasyndaky aragatnaşygy saklaň we mümkinçiliklerden doly täze döwürde ylym we tehnologiýa, moda we gumanizm temasy bilen adamlaryň has gowy durmuşy üçin has ajaýyp önümleri döretmäge çalyşyň.

Ony nädip gowy ramka hasaplap bolar

Lighteňillik, berklik we oňat çeýeligi bularyň hemmesi çarçuwada yzarlanýar.Bu maksatlara ýetmek üçin her ramka öndürijisiniň ussatlygyna baglydyr.Mysal üçin, dizaýn edilen çarçuwanyň materialyň berkligine we aýratynlyklaryna laýyklykda düzülendigi ýa-da kebşirleýiş işiniň kämillik ýaşyna ýetendigi.

Bularyň hemmesi çarçuwanyň daşky görnüşine, güýjüne we çeýeligine gönüden-göni täsir edýär.Has möhüm zat boýag sepmekdir.Gowy çarçuwa deň derejede sepilýär we 3-4 gatlak boýag bilen sepilýär.Spreý boýagyna baha bermäň, gowy pürküji boýag welosipedi saklamagy aňsatlaşdyryp biler we poslamagy aňsatlaşdyrmaz.

Gowy pürküji boýagy welosipediň saklanmagyny aňsatlaşdyrýar we poslama az bolýar

Maşyny ýüklemek üçin ýokardaky talaplara laýyk gelmeýän çarçuwany ulansaňyz, göni sürüp ýa-da aňsat öwrüp bilmeýän tigir ýa-da çalt yza çekilýän tigir öndürip bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary