Habarlar

 • Welosiped böleklerine hyzmat etmek boýunça maslahatlar

  Welosiped böleklerine hyzmat etmek boýunça maslahatlar

  1. Welosiped pedallaryny bejermek boýunça maslahatlar ýalňyş hereket edýär a Tigir süreniňizde, esasy sebäbem, erkin zolakdaky jak çeşmesiniň şowsuz bolmagy, könelmegi ýa-da döwülmegi.Spring Erkin pru .ini kerosin bilen arassalaň, pru springina çeşmesiniň ýapylmazlygy ýa-da düzedilmegi ýa-da çalşylmagy ...
  Koprak oka
 • Rahatlyk çalt b Welosiped ýassyklaryny dogry saýlamak

  Rahatlyk çalt b Welosiped ýassyklaryny dogry saýlamak

  Tigir sürýänleriň köpüsi üçin amatly welosiped sürmek sizi gowy ýagdaýda saklaýar we tigir sürmegiň iň gowy netijeliligini gazanýar.Tigir sürmekde, oturgyç ýassygy welosiped rahatlygy bilen baglanyşykly möhüm komponentlerden biridir.Onuň giňligi, ýumşak we gaty material, material we ş.m. tigir sürmek tejribäňize täsir eder....
  Koprak oka
 • Öňki tormoz ýa-da yzky tormoz bilen tormoz?Howpsuz münmek üçin tormoz ulansaňyz näme etmeli?

  Öňki tormoz ýa-da yzky tormoz bilen tormoz?Howpsuz münmek üçin tormoz ulansaňyz näme etmeli?

  Tigir sürmekde näçe ökde bolsaňyzam, ilki bilen münmegiň howpsuzlygyny özleşdirmeli.Tigir sürmek howpsuzlygyny üpjün etmegiň möhüm usullaryndan biri bolsa-da, tigir sürmegi öwrenmegiň başynda her kimiň düşünmeli we bilmeli bilimidir.Üzük tormozy ýa-da disk tormozy bolsun, gowy ...
  Koprak oka
 • Öz awtoulagyňyzy bejeriň.Bu zatlaryň hemmesine göz ýetirdiňizmi?

  Öz awtoulagyňyzy bejeriň.Bu zatlaryň hemmesine göz ýetirdiňizmi?

  Elmydama öz ýürek yi böleklerini satyn alýarys, duýmak üçin derrew welosiped dakarys diýip umyt edýäris we gurup we düzedip başlarlar diýip umyt edýäris, ýöne welosipediň zaýalanyp bilmejekdiginden gaty gorkýarys, elmydama başlamakdan çekinýäris.Bu gün redaktor size welosiped pr düzedişlerini düzedip, öz abatlaýyş işleriniň käbirini düşündirer ...
  Koprak oka
 • Welosiped bölekleri poslansa näme etmeli

  Welosiped bölekleri poslansa näme etmeli

  Welosiped diýseň ýönekeý mehaniki enjamdyr.Tigir sürýänleriň köpüsi diňe bir ýa-da iki ugra ünsi jemleýärler.Bejeriş barada aýdylanda, olar diňe welosipedlerini arassalap ýa-da ýaglap bilerler, ýa-da dişli we tormozlarynyň kadaly işlemegini üpjün edip bilerler, ýöne beýleki köp sanly tehniki işler ýatdan çykarylýar.Indiki, t ...
  Koprak oka
 • Welosipedde haýsy bölekleri saklamaly

  Welosipedde haýsy bölekleri saklamaly

  Welosipediň yzygiderli tehniki hyzmaty we gözden geçirilmegi zerur bolan bäş bölegi bar, köpler äsgermezlik edýärler : Nauşnikler Welosiped gowy saklanana meňzeýän hem bolsa, nauşnik podşipniklerine zeper ýetmegi köplenç gizlenip bilner. Teriňiz bilen zaýalanmagy mümkin we bolup biler pos bilen zaýalanýar.Öňünden ...
  Koprak oka
 • Tigir sürmek immunitetiňizi güýçlendirip bilermi?

  Tigir sürmek immunitetiňizi güýçlendirip bilermi?

  Şeýle hem bulara üns beriň Tigir sürmek immunitetiňizi güýçlendirip bilermi?Nädip ösdürmeli?Tigir sürmek bilen uzak wagtlap ygrarlylygyň bedenimiziň immunitetine täsir edýändigini ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin degişli ugurlar boýunça alymlar bilen maslahatlaşdyk.Professor Geraint Florida-Jeýms (Florida) sport boýunça gözleg müdiri, ...
  Koprak oka
 • Tigir tekerlerini näçe gezek çalyşmaly?Nädip üýtgetmeli?

  Tigir tekerlerini näçe gezek çalyşmaly?Nädip üýtgetmeli?

  Tigir tekerlerini näçe gezek üýtgetmeli Tigir tekerleri üç ýyl ýa-da 80,000 kilometr ulanylanda çalşylmalydyr.Elbetde, bu tekerleriň ýagdaýyna hem baglydyr.Tekerleriň nagşy şu wagt gaty geýilmedik bolsa we çişirilmese ýa-da ýarylmasa, e bolup biler ...
  Koprak oka
 • Welosiped Peilin konsentratorlary bilen top merkezleriniň arasyndaky tapawuda düşüniň

  Welosiped Peilin konsentratorlary bilen top merkezleriniň arasyndaky tapawuda düşüniň

  Hublar barada hemmämiziň bilşimiz ýaly, tigir ulgamynyň merkezi tutuş tigiriň özenidir we konsentratoryň işleýşi esasan tigir ulgamynyň işleýşini we tigiriň işleýşiniň dogrydygyny kesgitleýär.Merkezleriň klassifikasiýasy Häzirki bazarda esasan iki görnüş bar ...
  Koprak oka
 • Dag welosipediniň parolundaky parol we size sowuk bilimleri aýdýar

  Dag welosipediniň parolundaky parol we size sowuk bilimleri aýdýar

  Täze satyn alnan dag tigirleri barada alada ederis, seresap boluň we şu we beýleki zatlara degiň.Seresap bolsaňyz, welosiped zolaklaryndaky bezegleriň gaty owadandygyna göz ýetirersiňiz, ýöne olar üçin sanlar nämeler?Bu ýönekeý bezegmi?Aşakdaky surata serediň.559-da ...
  Koprak oka
 • Roadolda tekiz teker bilen münmek?Munuň syry içerde!

  Roadolda tekiz teker bilen münmek?Munuň syry içerde!

  Siaobian pikir edýär: tekiz teker 70% häsiýetine bagly, 30% emeli.Sevenedi teker syry bar, aşakdaky ýedi teker syryna üns beriň, kynçylykdan halas ediň.Tekiz teker ilkinji sim simini, teker arkaly aýna.Köplenç diňe bir-bäş millimetr deşilen welosipedlerimiz ...
  Koprak oka
 • BOL tigir tekerleri hakda bilmek zerur

  BOL tigir tekerleri hakda bilmek zerur

  Öňki dişli 2, arka 5-e düzüldi. Roadol tigirleri üçin ol ýerde köp dürli welosiped tekerleri bar we bulaşyk bolup biler.Şinalar möhümdir!Bizi howpsuz saklaýar we hakykatdanam söýýän welosiped sürmekden uly lezzet berýär.ŞINA GURUŞ Karkas / Korpus - Bu i ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4