Rahatlyk çalt b Welosiped ýassyklaryny dogry saýlamak

Tigir sürýänleriň köpüsi üçin amatly welosiped sürmek sizi gowy ýagdaýda saklaýar we tigir sürmegiň iň gowy netijeliligini gazanýar.Tigir sürmekde, oturgyç ýassygy welosiped rahatlygy bilen baglanyşykly möhüm komponentlerden biridir.Onuň giňligi, ýumşak we gaty material, material we ş.m. tigir sürmek tejribäňize täsir eder.Şonuň üçin oturgyç ýassygyny saýlanyňyzda nämä üns bermeli, indiki düşünmek üçin aşakdaky kiçi seriýalary bilelikde ýerine ýetiriň.新闻 配 图 1

Oturgyç ýassygynyň bölekleri köplenç bölünýär: deri, doldurma, aşaky tabak we oturgyç ýaýy, her bölegi münmegiň rahatlygy bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.

Ilki bilen deri materialy gönümel bilen gönüden-göni habarlaşýar we dürli materiallaryň geçirijiligi we tekizligi tigir sürmek tejribesine täsir eder.Häzirki wagtda bazardaky esasy deri materiallary esasan deri, bahasy pes, üstü tekiz, saklamak üçin amatly, ýöne howanyň geçirijiligi pes, şonuň üçin käbir oturgyç ýassygy ýörite dizaýn arkaly howanyň geçirijiligini ýokarlandyrar.

新闻 配 图 2

Elbetde, deri materialdan ýasalan ýassyk, has gowy howa geçirijiligi, şeýle hem has dokumasy bar, ýöne bahasy arzan däl, gündelik tehniki hyzmat hem gaty kyn.Mundan başga-da, saklamak aňsat, ýeňil, ýöne bahasy birneme ýokary, umumy rahatlyk ýaly uglerod süýümli material üstü ýassygy bar.

Oturgyç ýassygynyň doldurylmagy, ýumruklaryň we oturgyç ýassygynyň kontakt ýüzüni giňeltmek we titremäniň bir bölegini götermek üçin niýetlenendir, şeýlelik bilen çapyksuwarlara rahatlyk getirer.Umumy doldurma materiallaryna köpük, silikon, howa ýassygy, möý oturgyç ýassygy we 3D çap etmek we ş.m. girýär.

Dolduryşyň aşagynda doldurgyç materialyny we beden agramyny goldaýan, şeýle hem titremäni ýeňilleşdirýän oturgyç ýassygynyň aşaky plastinkasy ýerleşýär.Indi esasy gat birleşdirilen plastmassa materiallary we uglerod süýümi, öňki çeýeligi gowy, arzan baha, soňky ýeňil agram, ýokary güýç.

Oturgyç ýassygy, şol bir wagtyň özünde oturgyç turbasy bilen baglanyşykly titremäni aýyrmaga täsir edýär.Adaty materiallara polat, titanium, uglerod süýümi we ş.m. girýär we käbir ýassyklar ýeňil we ýassyk täsirini gowulandyrmak üçin içi boş turba tehnologiýasyny ulanar.

Yassykyň böleklerini bilip, ýassygy nädip saýlamaly?

Aslynda, oturgyç ýassygyny saýlamak adama görä üýtgeýär we dürli adamlaryň oturgyç ýassygy, ýumruklaryň görnüşi, beýikligi we agramy, tigir sürüşi, awtoulag modelleri we ş.m. bilen ýakyn baglanyşykly bolar.Adatça welosiped sürýän wagtyňyza, welosiped duruşyňyza we beýleki zerurlyklaryňyza görä, ýokary tizlikli welosiped sürmek üçin gaty amatly, birneme ýumşak has amatly görnüşi saýlap bilersiňiz.Elbetde, iň oňat usul, ony şahsy başdan geçirmekdir.

Bellemeli bir zat, oturgyç ýassygyny çalyşmak hökman däl.Tigir sürmek bilen baglanyşykly käbir meseleler hökmany suratda oturgyç ýassygy, sebäpsiz welosiped duruşy, oturgyç ýassygy burçy, çarçuwanyň beýleki parametrleri we welosiped eşikleri welosiped rahatlygyna täsir edip biler.

Rahatlyk derejäňizi üýtgetmek isleseňiz, tigir sürmek eşikleri hem oturgyç ýassygyndan has şahsy bolmak bilen iň möhüm saýlawdyr.Fzik markasy tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, 75 kg çapyksuwar, sagatda 28 km tizlik bilen 2W / kg kuwwatlyk derejesine ýetýän bolsa, agramynyň bary-ýogy 40% -i ýassykda ýaýran bolsa, 15% -i tutawaçlaryň agramy, galanlary bäşde 45%.

Şonuň üçin üýtgemegi saýlanymyzda, hemme taraplaýyn göz öňünde tutmalydyrys we güýç paýlanyşy diňe salgylanma.Tigir süreniňizde tigir sürüş ýagdaýyna görä duruň.Oturgyç giňligini saýlamak hem örän möhümdir, has ýeňil we ýumşak çapyksuwarlar dar, tekiz ýassyklary, agyr we haýal çapyksuwarlar bolsa has egri bölüm ýassyklaryny has gowy görýärler.Bu hem markanyň netijesidir, bu usuly öz duýgularyňyza esaslanyp saýlap bilersiňiz.

Tigir sürmekde iň köp ýaýran fiziki oňaýsyzlyk, oturgyç ýassygynyň käbir faktorlary sebäpli tebigy ýagdaýda pikir edip bilýän düwürtik agyrydyr.Bel arka agyry, aslynda oturgyç ýassygy bilen köp baglanyşykda.Uzak ýöremek, biliň turşuny we deriniň gyzyl we gyzgyn bolmagy mümkin.Bir-iki gün dynç alyp bilse-de, aşakdaky nokatlara üns bermeli.

1. Gezelenç üçin seresap boluň Nädogry ýassyklar perineýi gysyp, aşaky arka gan damarlaryny we nerwleri basyp, agyr uklap ýa-da çişip biler;münen ýa-da laýyk däl diýip pikir etmäň.

2. Oturgyç ýassygynyň ýagdaýyny we burçuny barlaň Ulagy seresaplylyk bilen we dogry sazlamak, esasanam dogry ýassyk beýikligi bilen, gezelenç tejribesini ep-esli gowulaşdyryp, ýassygyň gapdalyndan titremegiňiziň öňüni alyp biler.

3. Dogry welosiped kostýumyny saýlaň aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, amatly ýassykly welosiped kostýumy ýumruklary gorap biler we ýylylygy bölüp çykarmak we derlemek funksiýasyna eýe bolup, gysyşy, sürtülmäni we beýleki kynçylyklary ýeňilleşdirer.

4. Şahsy arassaçylygy saklaň Welosiped saklamak we arassalamak üçin oturgyç ýassygy hem wagtynda arassalanmaly we dezinfeksiýa edilmelidir.Şol bir wagtyň özünde tigir sürmek eşikleri şahsy eşiklerdir we her welosiped sürenden soň deriniň çykarylyşy köp bolar.Wagtynda arassalanmasa, bakteriýa ýokançlygyna sebäp bolar.

 


Iş wagty: Iýun-16-2023