Welosipedleriň esasy bilimleri näme

Tigir sürmek fitnesi häzirki howa üçin amatly sport görnüşidir.Tigir sürmegiň peýdalary diňe bir bedeni güýçlendirmek bilen çäklenmän, horlanmak we kardiopulmoner işini güýçlendirip biler.Täze başlanlar üçin has gowy maşk etmek üçin tigir sürmegiň esasy nokatlaryny özleşdirmeli.
Fitnes üçin welosiped sürmek isleseňiz, tigir sürmek barada esasy bilimleri özleşdirmeli, size laýyk tigir saýlap bilersiňiz.Aşakda welosiped saýlanyňyzda göz öňünde tutulmaly elementleriň jikme-jik düşündirilişi bar.
1. Çarçuwa
1. Çarçuwa näme?
Çarçuwa adam süňküne deňdir we diňe ramka bilen dürli welosiped bölekleri gurlup bilner.Çarçuwa demirden, alýumin garyndysyndan we beýleki materiallardan durýar we turbanyň uzynlygy bilen emele gelen burç umumy welosipediň aýratynlyklaryna täsir edýär.

Mysal üçin, göni çyzykda has gowy münýän welosipedler, öwrülmegi aňsat welosipedler, amatly sürýän welosipedler we ş.m. Bu faktorlaryň köpüsi çarçuwada kesgitlenýär.

2. Ony nädip gowy ramka hasaplap bolar
Lighteňillik, berklik we oňat çeýeligi bularyň hemmesi çarçuwada yzarlanýar.Bu maksatlara ýetmek üçin her ramka öndürijisiniň ussatlygyna baglydyr.Mysal üçin, dizaýn edilen çarçuwanyň materialyň güýjüne we aýratynlyklaryna görä düzülendigi ýa-da kebşirleýiş işiniň kämillik ýaşyna ýetendigi.
Bularyň hemmesi çarçuwanyň daşky görnüşine, güýjüne we çeýeligine gönüden-göni täsir edýär.Has möhüm zat boýag sepmekdir.Gowy çarçuwa deň derejede sepilýär we 3-4 gatlak boýag bilen sepilýär.Spreý boýagyna baha bermäň, oňat pürküji boýag welosipediň saklanmagyny aňsatlaşdyryp biler we poslamagy aňsatlaşdyrmaz.
Gowy pürküji boýagy welosipediň saklanmagyny aňsatlaşdyrýar we poslama az bolýar
Maşyny ýüklemek üçin ýokardaky talaplara laýyk gelmeýän çarçuwany ulansaňyz, göni sürüp bilmeýän ýa-da aňsat öwrüp bilmeýän tigir ýa-da çalt yza çekilýän tigir öndürip bolýar.
3. Çarçuwa haýsy materiallardan ýasalýar?
Olaryň köpüsi demir çarçuwalar, emma demir çarçuwalar hem hrom-molibden polat, ýokary güýçli polat, adaty polat we ş.m. bölünýär. Demirlere beýleki çarçuwalar goşulýar.Bu beýleki bölekleri goşandan soň, has inçe turbalara ýasalyp bilner, meselem, umumy çarçuwany has ýeňilleşdirýär.
Recentlyakynda, güýji azaltmazlyk esasynda alýumin garyndy materiallary ýaly demirden başga materiallardan ýasalan çarçuwalar bar we welosiped ýaryşlarynda titanium uglerod süýümli materiallardan ýasalan çarçuwalar bar.
2. Komponentler
1. Tigir bölekleri näme?
Çarçuwada oturdylan dürli bölekleriň öz funksiýalary bar, mysal üçin tormoz welosipediň howpsuz durmagyny üpjün etmekdir.Pedallar tigirleri we ş.m. güýji geçirmek üçin ulanylýar. Bu bölekleri öndürýän we satýan ýöriteleşdirilen zawodlara welosiped bölekleri öndürijileri diýilýär.Belli bölek öndürijiler her ýyl täze önümleri öndürýärler we bu önümler esasy welosiped öndürijilerine hödürlenýär we soňra bazara çykýar.
Çarçuwada oturdylan dürli bölekleriň öz funksiýalary bar

2. Welosipediň gowy bölekleri näme
Plyönekeý söz bilen aýdylanda, ýeňil we güýçli we has gowy öndürijiligi bar.Bu şertler sebäpli welosiped sürmek aňsat, howpsuz we amatly.Emma ýokardakylaryň hemmesine ýetmek üçin gowy materiallar gerek.
Şonuň üçin welosiped bölekleri köplenç welosipedleriň bahasyna täsir edýän aýratyn faktor bolup durýar.Gowy taraplary, olimpiýa tigir sürmekde bäsleşip biljek böleklerdir.Gowy materiallar güýçde-de, agramda-da ulanylýar.

3. Gurnama tehnologiýasy
1. Gurnama tehnologiýasy
Gowy bölegi gowy ýygnalmasa, binagär tarapyndan seresaplylyk bilen işlenmedik ýa-da tejribeli bir ussat tarapyndan gurulmadyk, ýykylmagyndan gorkup, günüň dowamynda sizi aladalandyrýan jaý ýaly bolar.Şeýlelik bilen, soň satyn alanyna ökünmek islemeýän bolsaňyz, bu bilimi bilmelisiňiz.
2. Tigiriň rahatlyk funksiýasy
A. Geçiriş
Köp adamlar tigir sürmegi çaltlaşdyrmak üçin tigirler bilen enjamlaşdyrylan diýip ýalňyşýarlar.Aslynda, adamyň döredip biljek güýji bary-ýogy 0,4 at güýji.Geçiriş diňe adamlara bu ýokary at güýjüni aňsatlaşdyrmak üçin gural.


Iş wagty: 14-nji mart -2022