Eplenýän welosipedleri goramak boýunça maslahatlar

(1) Eplenýän welosipedleriň elektroplatasiýa gatlagyny nädip goramaly?
Eplenýän welosipeddäki elektroplatasiýa gatlagy, adatça, bukulýan welosipediň gözelligini ýokarlandyrman, eýsem hyzmat möhletini hem uzaldýar we adaty wagtlarda goralmaly hrom örtükdir.
Frequygy-ýygydan süpüriň.Umuman aýdanyňda, hepdede bir gezek süpürilmeli.Tozany süpürmek üçin pagta ýüplügi ýa-da ýumşak mata ulanyň we süpürmek üçin biraz transformator ýagy ýa-da ýag goşuň.Rainagyş we üýşmeleňlere duşsaňyz, ony wagtynda suw bilen ýuwmaly, guratmaly we has köp ýag goşmaly.
Tigir sürmek gaty çalt bolmaly däldir.Adatça, çalt tigirler çyglylygy ýere göterer, bu bolsa tegelege uly täsir eder we tegelege zeper ýetirer.Aýlawdaky pos poslama deşikleri esasan şu sebäpden ýüze çykýar.
Eplenýän welosipediň elektroplatasiýa gatlagy duz we gidroklor turşusy ýaly maddalar bilen aragatnaşykda bolmaly däldir we çilim çekilen we gowrulan ýerde goýulmaly däldir.Elektroplatasiýa gatlagynda pos bar bolsa, ony azajyk diş pastasy bilen ýuwaşlyk bilen süpürip bilersiňiz.Spiker ýaly eplenýän welosipedleriň galvanizli gatlagyny süpürmäň, sebäbi üstünde emele gelen goýy çal çal sink karbonatyň bir gatlagy içki metaly poslama garşy gorap biler.
(2) Tigir tekerleriniň bukulýan ömrüni nädip uzaltmaly?
Surfaceoluň üstü esasan ortada beýik we iki tarapynda pes.Eplenen welosiped süreniňizde sag tarapda durmalysyňyz.Sebäbi tekeriň çep tarapy köplenç sag tarapdan has könelýär.Şol bir wagtyň özünde, agyrlyk güýjüniň yzky merkezi sebäpli yzky tigirler, adatça, öňki tigirlerden has çalt könelýär.Täze tekerler belli bir döwürde ulanylsa, öň we yzky tekerler çalşylýar we tekerleriň ömrüni uzaldyp bilýän çep we sag ugurlar tersine bolýar.
(3) Tigirli tekerleriň bukulmagyny nädip saklamaly?
Eplenýän welosiped tekerleri gowy könelişme garşylygy we uly ýüklere çydap bilýär.Şeýle-de bolsa, nädogry ulanmak köplenç könelmegi we ýyrtylmagyny, ýarylmagyny, partlamagyny we beýleki hadysalary çaltlaşdyrar.Adatça, bukulýan welosiped ulananyňyzda aşakdaky nokatlara üns bermeli:
Dogry mukdarda çişiriň.Içki turbanyň ýeterlik inflýasiýasy sebäpli dörän şinanyň tekerleri diňe bir garşylygy ýokarlandyrman, tigir sürmekligi güýçlendirýär, şinanyň we ýeriň arasyndaky sürtülme meýdanyny ýokarlandyrýar we tekeriň könelmegini çaltlaşdyrýar.Artykmaç inflýasiýa, günüň tekerindäki howanyň giňelmegi bilen birlikde, hyzmat möhletini gysgaldýan teker şnuryny aňsatlyk bilen döwer.Şonuň üçin howanyň mukdary ortaça bolmaly, sowuk howada ýeterlik we tomusda az bolmaly;öň tigirde az howa we yzky tigirde has köp howa.
Artykmaç ýüklemäň.Her tekeriň gyrasy iň ýokary göterijilik ukyby bilen bellenýär.Mysal üçin, adaty tekerleriň iň ýokary ýük göterijiligi 100 kg, agramly tekerleriň iň ýokary ýük göterijiligi 150 kg.Eplenýän welosipediň agramy we awtoulagyň agramy öň we yzky tekerlere bölünýär.Öňki tigir umumy agramyň 1/3 bölegini, yzky tigir bolsa 2/3.Yzky asgyçdaky ýük yzky tekerde diýen ýaly basylýar we artykmaç ýük gaty agyr, bu teker bilen ýeriň arasyndaky sürtülmäni ýokarlandyrýar, esasanam pyýada ýörelgesiniň rezin galyňlygy teker täjinden has inçe bolany üçin (nagyş), agyr ýüküň aşagynda inçe bolmak aňsat.Şinanyň egninde bir bölek peýda boldy we ýaryldy.
(4) Tigir zynjyryny eplemegiň süýşüriş bejergisi usuly:
Welosiped zynjyry uzak wagtlap ulanylsa, süýşýän dişler peýda bolar.[Mountain Bike Special Issue] Welosiped polunyň gündelik hyzmaty we hyzmaty zynjyr deşiginiň bir ujunyň könelmegi bilen ýüze çykýar.Aşakdaky usullar ulanylsa, dişleriň süýşmegi meselesi çözülip bilner.
Zynjyr deşigi dört tarapa sürtülme sezewar bolýandygy sebäpli, bogun açylýança zynjyryň içki halkasy daşarky halka öwrüler we zeper ýeten tarap uly we kiçi dişli bilen göni aragatnaşykda däl, şonuň üçin indi süýşmez.


Iş wagty: 14-nji mart -2022